ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้เครื่องหมายรับรองธงฟ้า-ราคาประหยัด ลง ณ วันที่ 27 กันยายน 2550

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 กันยายน 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1499 คน
download 63 คน