คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 268/2555 เรื่อง มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติราชการตามนโยบายสำคัญ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 670 คน
download 16 คน