คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 77/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง แนบท้ายคำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 77/2557 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 812 คน
download 18 คน