ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 124 ตอนที่ 184ง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1524 คน
download 56 คน