ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอดูแลและขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 125 ตอนพิเศษ 178ง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
จำนวนมาตรา/ข้อ : 8 ข้อ
Download File :
เอกสารแนบท้าย
แบบคำขอดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร (แบบ ขส 01)
บันทึกเจ้าหน้าที่
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1833 คน
download 80 คน