กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : หน้า 31 เล่ม 130 ตอนที่ 124ก
จำนวนมาตรา/ข้อ : 1 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 2567 คน
download 958 คน