กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 137 ตอนที่ 6 ก
จำนวนมาตรา/ข้อ : 13 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 3812 คน
download 1396 คน