ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับพิเศษ เล่ม 108 ตอนที่ 176 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534
จำนวนมาตรา/ข้อ : 27 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายหลักของ
ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการเงินและการพัสดุ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ
กฎหมายที่มีการแก้ไข
ระเบียบ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 7058 คน
download 1061 คน