คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 264/2556 เรื่อง เรื่อง กำหนดอักษรย่อและเลขประจำของส่วนราชการในกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 659 คน
download 18 คน