คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 262/2556 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 805 คน
download 70 คน