ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 128 ตอนพิเศษ 89 ง ราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2554
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
เอกสารแนบท้าย
มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น เล่ม 1 : มาตรฐานระบบการจัดการทั่วไป แนบท้ายประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554
มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น เล่ม 2 : มาตรฐานเฉพาะสำหรับกิจการคลังสินค้า แนบท้ายประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554
มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น เล่ม 3 : มาตรฐานเฉพาะสำหรับกิจการไซโล แนบท้ายประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554
มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น เล่ม 4 : มาตรฐานเฉพาะสำหรับกิจการห้องเย็น แนบท้ายประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 3466 คน
download 461 คน