ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในทางคดี พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 กันยายน 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 173 ง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
จำนวนมาตรา/ข้อ : 80 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 2279 คน
download 318 คน