ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 20 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 913 คน
download 101 คน