ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรับรอง และการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 กันยายน 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง ราชกิจจานุเบกษา 21 ธันวาคม 2553
จำนวนมาตรา/ข้อ : 29 ข้อ
Download File :
เอกสารแนบท้าย
แบบใบขอรับรอง
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 1785 คน
download 230 คน