ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 126 ตอนพิเศษ 27ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1695 คน
download 104 คน