ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น พ.ศ. 2553

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 กันยายน 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง ราชกิจจานุเบกษา 21 ธันวาคม 2553
จำนวนมาตรา/ข้อ : 12 ข้อ
Download File :
เอกสารแนบท้าย
แบบคำขอการรับรองมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น
รายละเอียดแบบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1643 คน
download 73 คน