ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมโครงการร้านอาหารธงฟ้า พ.ศ.2555 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : -
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 754 คน
download 64 คน