สรุปสาระสำคัญกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 4342 คน
download 1631 คน