พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 104 ก ราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 17 มาตรา
Download File :
  
   ไปยกเลิก
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542
ประกาศ
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 5243 คน
download 880 คน