พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 82 ก ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 73 มาตรา
Download File :
คำอธิบาย :
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
  
กฎกระทรวง
ประกาศ
  ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์
  ประกาศกรมการค้าภายใน
 
ระเบียบ
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
ขอหารือลักษณะธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบการคลังสินค้า
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 20311 คน
download 3374 คน