พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 82 ก 27 สิงหาคม 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 73 มาตรา
Download File :
  
กฎกระทรวง
ประกาศ
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์
  ประกาศกรมการค้าภายใน
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
  ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 
ระเบียบ
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
ขอหารือลักษณะธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบการคลังสินค้า
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 16749 คน
download 2630 คน