พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 21 เมษายน 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 94 มาตรา
Download File :
  
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
กฎกระทรวง
  กฎกระทรวง
 
ประกาศ
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์
  ประกาศกรมทะเบียนการค้า
  ประกาศกรมการค้าภายใน
  ประกาศสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
 
ระเบียบ
  ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
  ระเบียบกรมการค้าภายใน
  ระเบียบกรมทะเบียนการค้า
  ระเบียบสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด
 
คำสั่ง
  คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
  คำสั่งกระทรวงเศรษฐการ
  คำสั่งกรมทะเบียนการค้า
  คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด
 
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ขอหารือเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน
การกำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่าเป็นเครื่องชั่ง
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 83472 คน
download 3350 คน