พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 21 เมษายน 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 94 มาตรา
Download File :
คำอธิบาย :
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
กฎกระทรวง
  กฎกระทรวง
 
ประกาศ
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์
  ประกาศกรมทะเบียนการค้า
  ประกาศกรมการค้าภายใน
  ประกาศสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด
  ประกาศคณะกรรมการชั่งตวงวัด
 
ระเบียบ
  ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
  ระเบียบกรมการค้าภายใน
  ระเบียบกรมทะเบียนการค้า
  ระเบียบสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด
 
คำสั่ง
  คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
  คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด
 
คำพิพากษา
คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีแดงที่ 109/2558
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการตรวจรับรองตู้น้ำมันหยอดเรียญและสอดธนบัตร
ขอหารือการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์
หารือการเคลือนย้ายมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ให้คำรับรองชั้นแรกจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดที่ตนผลิต
ขอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
ขอหารือเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน
การกำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่าเป็นเครื่องชั่ง
ขอหารือการเพิ่มที่ผลิตหรือซ่อนเครื่องชั่งตวงวัดมากกว่าหนึ่งปห่งขึ้นไป
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 152830 คน
download 6198 คน