พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :
  
   คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  พ.ศ. 2561
  กระเทียม
  ข้าวเปลือก ข้าวสาร
  ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
  มะพร้าว
 

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 484228 คน
download 10071 คน