พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :
  
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  พ.ศ. 2563
  กระเทียม
  ข้าวเปลือก ข้าวสาร
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  หน้ากากอนามัย
  เศษกระดาษ
  แบบแจ้ง
  ไข่ไก่สด
  ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
  ข้าวสาลี
  ยา เวชภัณฑ์ บริการเกี่ยวกับการรักษาโรค
  หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
  มะพร้าว
  ปิดป้ายแสดงราคา
  ข้าวบาร์เลย์
  หอมหัวใหญ่
 

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 484242 คน
download 10071 คน