พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :
  
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  พ.ศ. 2562 (มกราคม)
  กระเทียม
  ข้าวเปลือก ข้าวสาร
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
  หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
  มะพร้าว
  แบบแจ้ง
 

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 484196 คน
download 10071 คน