พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :
  
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  พ.ศ. 2560
  กระเทียม
  ข้าวเปลือก ข้าวสาร
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
  หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
  กำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแล และติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการ
  ผลปาล์มทะลาย ผลปาล์มร่วง
  แบบแจ้ง
  ดอกดาวเรือง
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
 

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 484182 คน
download 10071 คน