พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :
  
   ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  พ.ศ. 2564
  กระเทียม
  ข้าวเปลือก ข้าวสาร
  สายไฟฟ้า
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  เหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
  เครื่องสูบน้ำ
  หน้ากากอนามัย
  ปุ๋ยเคมี
  ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์
  รถเกี่ยวข้าว รถไถนา
  รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
  เศษกระดาษ
  การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
  ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
  ใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
  กระดาษพิมพ์และเขียน
  มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์
  กากดีดีจีเอส
  ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
  การจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์
  ข้าวสาลี
  ยา เวชภัณฑ์ บริการเกี่ยวกับการรักษาโรค
  หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
  มะพร้าว
  การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
  ปิดป้ายแสดงราคา
  แชมพู
  สบู่ก้อน สบู่เหลว
  ข้าวบาร์เลย์
  ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
  ยางพารา
  เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม
  หอมหัวใหญ่
  ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
  อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  ผ้าอนามัย
  ปูนซีเมนต์
  แป้งสาลี
  ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
  นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
  กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
  กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
  ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจจัยการติดเชื้อ SARA-COV-2
 

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 484179 คน
download 10071 คน