พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :
  
   ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  พ.ศ. 2553
  กระเทียม
  กาแฟผงสำเร็จรูป
  ข้าวเปลือก ข้าวสาร
  สายไฟฟ้า
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  ปุ๋ยเคมี
  รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
  การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
  ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
  ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
  หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
  การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
  กำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแล และติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการ
  การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
  แชมพู
  ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
  เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม
  เม็ดพลาสติก
  ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
  อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  เยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์และเขียน
  ผ้าอนามัย
  ปูนซีเมนต์
  แป้งสาลี
  นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว
  น้ำตาลทราย
  แบตเตอรี่รถยนต์
  ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
  กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
 

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 484189 คน
download 10071 คน