พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :
  
   ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  พ.ศ. 2543
  รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
  ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
  การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
  กำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแล และติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการ
  น้ำตาลทราย
  น้ำมันเชื้อเพลิง
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
 

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 484190 คน
download 10071 คน