ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. 2489 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 07 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 141 ตอนพิเศษ 184 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   ไปยกเลิก
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2519
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 55 คน
download 5 คน