คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 116/2567 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 เพิ่มเติม ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 63 คน
download 30 คน