ประกาศ คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ฉบับที่ 150 พ.ศ. 2560 เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว การกำหนดเงื่อนไขในหนังสือ อนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ล่าสุด)

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 134 ตอนพิเศษ 74 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ฉบับที่ 153 พ.ศ. 2567 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงการให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว การกำหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 124 คน
download 61 คน