ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม141 ตอนพิเศษ 49 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง (ล่าสุด)
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 641 คน
download 249 คน