ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> แบบแจ้ง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  เนื้อไก่
  ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์
  ใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
  เศษกระดาษ
  หน้ากากอนามัย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 332 คน
download 121 คน