ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2567 เรื่อง การกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2657

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 302 คน
download 140 คน