ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2567 เรื่อง การแจ้งราคา และปริมาณเกี่ยวกับใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 77 คน
download 26 คน