ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 141 ตอนพิเศษ 22 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 400 คน
download 269 คน