คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 20 คน
download 5 คน