ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชั่งตวงวัด ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 97 คน
download 35 คน