ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตรา เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 140 ตอนพิเศษ 315 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 194 คน
download 107 คน