ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอายุคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ซ่อมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 140 ตอนพิเศษ 300 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
จำนวนมาตรา/ข้อ : 10 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 256 คน
download 138 คน