ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การแจ้งข้อมูล และการจัดส่งรายงานประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 140 ตอนพิเศษ 298 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การแจ้งข้อมูล และการจัดส่งรายงานประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 223 คน
download 55 คน