ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 140 ตอนพิเศษ 263 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 247 คน
download 96 คน