ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านชั่งตวงวัดสำหรับบุคลากรของผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม 140 ตอนพิเศษ 49 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 219 คน
download 62 คน