ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม 140 ตอนพิเศษ 192 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 271 คน
download 127 คน