ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรองของเครื่องชั่ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม 140 ตอนพิเศษ 150 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 466 คน
download 255 คน