ประกาศคณะกรรมการชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดสถาบันหรือองค์การชั่งตวงวัดของรัฐบาลต่างประเทศหรือระหว่างประเทศที่ให้การรับรองเอกสารแสดงต้นแบบของเครื่องชั่งตวงวัดที่จะผลิตหรือนำเข้า ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 140 ตอนพิเศษ 125 ง ประกาศราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 249 คน
download 127 คน