ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 131 คน
download 24 คน