ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> กระเทียม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 13 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม 139 ตอนพิเศษ 215 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  กระเทียม
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 230 คน
download 44 คน