ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566 เรื่อง การแจ้งราคา และปริมาณเกี่ยวกับใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 140 ตอนพิเศษ 46 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 179 คน
download 51 คน