กฎกระทรวง กำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 139 ตอนที่ 79 ก
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง กำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560
   เอกสารแนบท้าย
   ไปยกเลิก
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลาย ที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 392 คน
download 104 คน