ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทาลาย ที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 139 ตอนพิเศษ 255 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   ไปยกเลิก
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อที่ถูกทำลาย ที่ตกหรือแตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559
ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลายที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
   เอกสารแนบท้าย
   ไปยกเลิก
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลาย ที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 350 คน
download 45 คน